Acest site este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (PO CU).
 • Scoala Antreprenoriala
 • Stagii de practica
 • Concurs de planuri de afaceri
 • Afacere sustenabila

Grup ţintă

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 375 de persoane fizice care își manifestă disponibilitatea de a participa la activitățile de formare antreprenorială și dorința de a înființa o afacere non-agricolă în mediul urban, persoane ce au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea). Astfel, din punct de vedere teritorial, se vor selecta 250 persoane din județul Dolj (reședința membrilor parteneriatului de proiect), 50 de persoane din județul Olt, 25 de persoane din județul Vâlcea, 25 de persoane din județul Gorj și 25 de persoane din județul Mehedinți. Astfel, proiectul își propune ca din fiecare județ al regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia să se selecteze cel putin 25 de persoane care să participe la activitățile derulate în cadrul Școlii antreprenoriale (program de formare antreprenorială integrat), în vederea asigurării sprijinului și înființării a cel putin 3 întreprinderi în fiecare județ din regiunea vizată. Din punct de vedere al egalității de șanse și nediscriminării, grupul țintă va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse,  indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată. Din numărul total de persoane aparținând grupului țintă (375 de persoane), cel puțin 40% (respectiv 150 persoane) vor fi femei. Din punct de vedere al statutului pe piața muncii, în grupul țintă vor fi 175 de șomeri și/sau persoane inactive și 200 de angajați (inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă). Grupul țintă va fi identificat și recrutat inclusiv prin contactele permanente cu autoritățile locale și prin activitatea de teren a expertului de informare, selecție și comunicare cu grupul țintă.

 

Metodologia de selecție: Criteriile de selecție a grupului țintă sunt:

 • Să fie persoane fizice (de ex: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de locuri de munca) cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o afacere independentă;
 • Să aibă domiciliul/reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • Să aibă cel puțin studii medii probate;
 • Nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nici o forma de învățământ și nu au loc de muncă) cu varsta între 16-24 de ani;
 • Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care au mai participat la cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, în cadrul altor proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 • Nu pot face parte din grupul țintă angajații solicitantului și ai partenerului acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă, până la gradul 2 inclusiv. Pentru înscrierea în grupul țintă se va depune un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:
 • Formular de înregistrare grup țintă;
 • Copie a cărții de identitate;
 • Curriculum vitae în format Europass;
 • Acord de utilizare a datelor personale;
 • Angajament de respectare a cerințelor proiectului;
 • Copie a actelor de studiu;
 • Declarația candidatului că nu este angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia și nici în relatie de soț/soție sau rudă, pâna la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia;
 • Declarația candidatului că nu a beneficiat/beneficiază de cursuri de formare antreprenorială în alte proiecte cu finanțare nerambursabilă. Pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate și înscrise în grupul țintă, pe principiul „primul venit, primul servit”.

 

Lipsa unuia dintre documente, precum și neîndeplinirea criteriilor de selectie descrise anterior conduce automat la neînscrierea candidatului în grupul țintă al proiectului. Dosarele depuse vor fi verificate de către o comisie de selecție formată din:

 • Expert campanie informare, selecție și comunicare grup țintă;
 • Expert Școală Antreprenorială;
 • Manager proiect.

Verificarea dosarelor de candidatură va viza îndeplinirea criteriilor de selecție și corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului (persoana îndeplinește criteriilor de selecție și a adus toate documentele conform solicitărilor). După verificarea dosarelor de candidatură, comisia de selecție va întocmi, cu respectarea indicatorilor din proiect, lista candidaților admiși în grupul țintă, lista candidaților propuși ca rezerve și lista candidaților respinși. Aceste liste se vor regăsi în procesul verbal de selecție ce va fi publicat pe site-ul proiectului.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
© 2018 Antreprenoriat urban. All Rights Reserved.